Jeugdbestuur

Gegevens jeugdbestuur

Gegevens dagelijks jeugdbestuur

Voorzitter
Scarlett Balster
06 – 23 86 02 42
E-mail: VoorzitterNWVVTitan op gmail punt com

Secretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: SecretarisNWVVTitan op gmail punt com

Wedstrijdsecretaris
Peter Sierat
06 - 54 31 61 36
E-mail: WedstrijdsecretarisNWVVTitan op gmail punt com

Penningmeester
Tanja Aalderink-Hofman
Weerdingerkanaal nz 96
7831 HG Nieuw-Weerdinge
06 - 48 25 58 97
E-mail: JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com

Jeugdcoördinatoren
JO17 en JO15 Vacant
JO 13 en JO12 Ricky Kloppenburg 06 - 41 12 36 24
JO10, JO09 en JO07 Johannes te Velde 06 - 46 71 42 39
Dames & meisjes Scarlett Balster 06 - 23 86 02 42


Overige leden jeugdbestuur:
Arjan Timmerman
Harry Koning

Aanmelding (jeugdlid / dameslid)
Afmelding (jeugdlid / dameslid)